Invajo - Events tool

Swecos hållbarhetsvecka i Göteborg

Torsdag 31 januari

Frukostseminarium
Hur får man det att hända? Klimateffektiviseringsarbete i anläggnings- och infrastrukturbranschen

Frukost: Serveras från 07:30
Tid:
08:00-08:50
Plats: Sweco Göteborg

En förutsättning för att begränsa klimatpåverkan och nå uppsatta nationella klimatmål är arbete med klimateffektiviseringar i alla led. Ingen av anläggningsbranschens aktörer har ensam rådighet eller möjlighet att genomföra de klimateffektiviseringar som krävs för att nå klimatmålen om inte alla aktörer arbetar mot samma övergripande mål . Lyssna på hur Swecos klimatexperter vägleder och bidrar med handfasta åtgärder till anläggningsbranschens olika aktörer att begränsa sin klimatpåverkan. Därefter följer frågestund.

Föredragshållare:
Tabita Grönda, hållbarhetskonsult Sweco
Andreas Asker, miljökonsult Sweco

 

Träbyggnation

Frukost: Serveras från 08:00
Tid:
08:30-09:20
Plats: Sweco Göteborg

Att bygga i trä handlar om lika delar tradition som innovation. Göteborg har en lång historia av att bygga trähus. I Slå Rot möter den senaste tekniken traditionellt hantverk för att skapa ett innovativt och mer hållbart bostadskvarter. Miljömålen är höga och byggnaden kommer rymma blandade lägenhetstyper med flyttbara väggar, lokaler på bottenplan, växthus på balkonger, ekosystemtjänster integrerat på gård och tak samt ett energisystem med solceller på taket. 

Projektet är ett resultat av en vunnen markanvisningstävling och totalt kommer huset innehålla 45 lägenheter inklusive radhus på taket. 
 
På hållbarhetsveckan berättar Kajsa Crona om förslaget, Carl Hoff redovisar för arbetet med trähusrapporten som togs fram efter tävlingsvinsten och Mikael Ahlén berättar om hur det är att vara projektutvecklare för ett projekt i massivt trä.

Föredragshållare:
Kajsa Crona, arkitekt, Sweco adj. professor i boendets arkitektur, Chalmers
Carl Hoff, konstruktör, Sweco
Mikael Ahlén, marknadsområdeschef, Riksbyggen 

  

Luftkvalitet i staden

Tid: 09:30-10:20
Plats: Sweco Göteborg

Dubbdäck tar fler liv än de räddar

Anna Furberg är doktorand på avdelningen för miljösystemanalys på Chalmers. Utifrån ett bredare systemperspektiv har hon tillsammans med två andra forskare på Chalmers analyserat dubbdäckens påverkan på mänsklig hälsa under hela dess livscykel. För att väga vinsterna mot de negativa effekterna har forskarna tittat på hur många liv som sparas genom användandet av dubbdäck, samt hur mycket utsläpp dubbdäcken genererar i slitaget på vägarna och i produktionsfasen. Forskarna granskade också olycksstatistik från den småskaliga gruvbrytningen i Kongo-Kinshasa, där kobolt – en viktig beståndsdel i dubbarna – främst bryts. Kobolt är dessutom en eftertraktad konfliktmetall som underbygger strider i landet, vilket också vägts in.

Resultatet visar att störst negativ hälsopåverkan genererar användningsfasen där partiklar slits upp från vägarna medan småskalig gruvbrytning av kobolt står för det näst största bidraget till negativ hälsopåverkan. Nyttan med dubbdäcken finns främst i Skandinavien, samtidigt som studien visar att närmare en tredjedel av deras negativa hälsopåverkan sker utanför Skandinavien. Sammantaget ger studien en tydlig bild av att dubbdäck tar fler liv än de räddar.

 
Föredragshållare:
Anna Furberg, miljösystemanalys Chalmers


God luftkvalitet - en förutsättning för framtidens hållbara städer

Luftkvaliteten har generellt sett förbättrats de senaste decennierna i våra städer. Samtidigt fortsätter forskningen att upptäcka negativa hälsoeffekter av luftföroreningar och just nu klassas luftföroreningar som den förorening som orsakar mest förtida dödsfall i världen. Då våra samhällen fortsätter att byggas ut och förtätas är det av betydelse att utreda luftförorenings-situationen för att säkerställa en god luftkvalitet; både utifrån våra fastställda miljökvalitetsnormer men även utifrån lukt och störning. De negativa effekterna av förtätningen kan förhindras om luftkvalitet inkluderas tidigt i planeringsprocessen mot en hållbar stadsutveckling.

Föredragshållare
Leif Axenhamn och Carl Thordstein, Sweco

  

LCA - Byggnader i ett livscykelperspektiv

Tid: 09:30-09:55
Plats: Sweco Göteborg

Livscykelanalyser får en allt mer framträdande roll i ett effektivt, strukturerat och trovärdigt miljöarbete. Livscykeltänkande är; ett krav i ISO14001, ligger till grund för miljövarudeklarationer EPD:er, utgör en viktig del i hållbarhetsrapportering och är en förutsättning för att uppnå en hållbar cirkulär ekonomi. Under denna presentation förklaras grunderna till metodiken för livscykelanalyser samt hur man kan tolka resultaten. Exempel ges från byggsektorn och olika typer av byggsystem.

Föredragshållare:
Karin Sanne, gruppchef för IVL Svenska Miljöinstitutets LCA- och miljömanagementgrupp

 

Flexibelt byggande vårdbyggande - Hållbarhet genom flexibilitet

Tid: 10:00-10:55
Plats: Vardagsrummet, Sweco 

Vårdbyggnad - Hållbarhet genom flexibilitet 

Vårdens verksamhet och organisation är i ständig utveckling. För att möta dessa förändringar över tid och för att bibehålla byggnader som stödjer god vård med patienten i fokus måste lokalerna kunna anpassas till nya förutsättningar. Genom att tidigt tänka på flexibilitet, generalitet och elasticitet i projekten kan lokalerna enklare anpassas eller byggas till efter nya funktioner och behov.  

Föredragshållare:
Helena Fernberg Carlsson, arkitekt, Sweco


Flexibla kontorshus skapar möjligheter 

Våra arbetssätt och den teknik vi använder förändras i ett allt snabbare tempo, detta sätter höga krav på de arbetsplatser vi planerar och utformar idag. 

EGA Erik Giudice Arhitects arbetar med ett flertal kontorshus under genomförande : Online i Strasbourg (Frankrike), The Edge i Malmö, Prisma i Helsingborg och inte minst Platinan i Göteborg.

Dessa projekt genomsyras av ett flexibelt tänk, där husens funktionalitet och gestaltning är utformade för att  möta en föränderlig framtid.

Föredragshållare: 
Peter Ejvegård, EGA 
Erik Giudice, EGA Erik Giudice Arhitects

 

Solceller i bebyggelse - Dimensionering, lagringsmöjligheter och gestaltning

Tid: 10:30-10:50
Plats: Sweco Göteborg

Inspireras av möjligheterna med solceller. Vi kommer under föredraget ta avstamp i följande frågor där ni förhoppningsvis kommer känna er lite klokare efteråt.

-     Hur dimensioneras en anläggning?
-     Vilka möjligheter finns det till energilagring från solceller idag, vad är fördelarna och nackdelarna?  
-     Måste solceller sitta på ett tak?
-     Behöver solceller se så mörka och tråkiga ut?

Föredragshållare:
Johan Karlsson, Hållbar Fastighetsutveckling, Sweco
Marcus Morichetto, Affärsutvecklingsstrateg Commercial Concepts, Sweco

 

Certifieringsdjungeln - ser du skogen?

Tid: 11:00-11:30
Lunch: Serveras från 11:30
Plats: Sweco Göteborg

Det används många olika certifieringssystem för miljö och hållbarhet i Sverige – med fokus på byggnader och fastigheter (nya, befintliga, renoveringar), anläggning och infrastruktur, stadsdelar, energi, innemiljö m.m. Ibland är det svårt att välja rätt system för rätt projekt. Vi hjälper dig att se träden i denna djungel. Vi diskuterar även frågan om kostnader och nytta med certifieringssystem.

Föredragshållare:
Joakim Friedrich, uppdragsledare Hållbar Fastighetsutveckling, Sweco

  

VR/AR/BIM i ett hållbarhetsperspektiv

Lunch: Serveras från 11:30
Tid:
12:00-12:30
Plats: Sweco Göteborg

Digitaliseringens effekter på byggbranschen är ofrånkomliga där ett sammanhållet informationsflöde genom tillämpning av BIM (Building Information Model) idag är våran vardag. Modellen som informationsbärare ger oss möjligheter att utföra granskning, planera i tid samt visualisera byggbarhet – för att nämna några exempel.

Den nya tekniken ger oss också helt andra möjligheter till att arbeta ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom tillämpandet av AR (Augmented Reality) /VR  (Virtual Reality) kan vi visa på upp ett tydligt exempel som främjar sådana värden.  

Trafikverket berättar ur ett unikt beställarperspektiv om tillämpning av tekniken i arbetet med höghastighetsjärnvägen.

Föredragshållare:
Niklas Bergström, BIM-strateg Sweco
Jakob Lundbäck, broprojektör Sweco
Susanne van Raalte, kulturmiljö- och BIM-specialist, Trafikverket

 

Testa VR/AR/BIM

OBS! Ingen anmälan krävs


Tid:
12:00-15:00
Plats: Sweco Göteborg

"VR, AR, MR - Vad är det, och vad är det för skillnad på teknikerna och lämpliga tillämpningar? Ta chansen, kom förbi och prova själv för att skapa din egen uppfattning!"

Föredragshållare:
Niklas Bergström, BIM-strateg Sweco
Jakob Lundbäck, broprojektör Sweco

  

Bruka inte förbruka - från biobränsle till infrastrukturlösningar

Lunch: Serveras från 11:30
Tid:
12:00-12:50
Plats: Sweco Göteborg

Hållbart brukade skogar erbjuder lösningar på många av våra stora samhällsutmaningar. Utifrån dagens trender och utmaningar resonerar vi kring exempel på hållbara lösningar som är möjliga redan i dag eller på väg att förverkligas. Det blir en resa från biobaserade drivmedel till nya infrastrukturlösningar.

Föredragshållare
Anna Wiberg, programchef Bioinnovation, Sweco
Alexander Nyberg, arkitekt och ansvarig för Träpriset på Svenskt Trä

  

Fossilfritt 2045 – Räcker bränslena till?  

Tid: 13:00-14:00
Plats: Sweco Göteborg

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Negativa utsläpp innebär att utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige är mindre än till exempel den mängd koldioxid som tas upp av naturen som en del av kretsloppet. För närvarande konverteras inte bara värme- och elproduktion utan hela fordonsflottan, men hur ser egentligen tillgången på förnyelsebart bränsle ut, och hur hållbar är råvaran? 

Välkommen till en framtidsspanande paneldebatt om biobränslen:

Hur ser bioolje- och biogasmarknaden ut? Vad påverkar tillgång och pris?
Hur kommer bränslekonkurrensen mellan fordonsflotta och värmeproduktion påverka marknaden?
Är skogen räddningen?  

Föredragshållare
Moderator: Mathias Gustavsson, Energy, Sweco

Lars Holmquist, Göteborgs Energi
Kristina Lygnerud, IVL Svenska Miljöinstitutet

Hållbara samhällen och ljusdesign går hand i hand

Tid: 13:00-13:50
Plats: Sweco Göteborg

Inom ljusdesign brukar man prata om tre olika typer av hållbarhet; social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Vad är det egentligen och varför är det viktiga faktorer när man bygger nya samhällen? För att skapa inkluderande samhällen behövs hänsyn tas till alla invånares olika perspektiv och erfarenheter. Föreläsningen belyser hur ljus kan förbättra tillgängligheten i staden, hur det kan stärka tryggheten ur ett jämställdhetsperspektiv men också hur man ljussätter med hänsyn till ekosystemet och djurlivet.

Exempel från ljusdesignprojektet Vallastaden och hållbarhetsarbetet där.

Exempel från Alingsås, hur arbetet med hållbarhet kopplat till jämställdhet fungerat där.

Föredragshållare
Caroline Zima, ljusdesigner och byggingenjör, Sweco
Margaretha Stenmark, Alingsås Energi

  

Ekosystemtjänster i den bebyggda miljön

Tid: 14:30-14:55
Plats: Sweco Göteborg

Vad är ekosystemtjänster? Vad finns det för arbetssätt och metoder för att gynna ekosystemtjänster i den bebyggda miljön? Exempel på olika lösningar.

Föredragshållare
Sofie Ellysson, miljösamordnare Hållbar Fastighetsutveckling, Sweco

 

Metodik för hållbara val i byggprojekt

Tid: 15:00-15:25
Plats: Sweco Göteborg

Hur kan vi göra hållbara val i projekt? Lars Grahn kommer att ge exempel på hur vi kan använda multikriterieanalys (MKA) som en transparent och tydlig metod för hållbara val i olika skeden av projekt.

Föredragshållare
Lars Grahn, Sweco

 

KlimatKontot och din personliga klimatpåverkan

Tid: 14:30-15:20
Plats: Sweco Göteborg

Om allt vi konsumerar har en klimatpåverkan, hur ska vi då leva klimatsmart? Varför är det viktigt? Följ med på en genomgång av vilka av våra val som spelar störst roll om vi vill minimera vår egen klimatpåverkan, samt hur vi idag på olika sätt kan påverka samhället till att minska dess klimatpåverkan.

Föredragshållare
Jonatan Wranne, miljöexpert IVL Svenska Miljöinstitutet, ansvarig för data och frågor för KlimatKontot.se

  

Testa din klimatpåverkan

OBS! Ingen anmälan krävs.

Tid: 15:30-16:30
Plats: Sweco Göteborg

Biffen, bilen, bostaden, börsen - vad är värst? Kom och testa IVL:s klimatkalkyl!

  

KliMatNyttigt

Tid: 15:30-16:30
Plats: Sweco Göteborg

Att äta inom planetens gränser. En underhållande föreläsning med artisten och koldioxidbantaren Staffan Lindberg. Hur påverkar maten klimatet? Hur påverkar klimatet maten? Kan vi äta oss till en bättre värld? Hur beräknar vi matens klimatpåverkan? Hur ställer vi om hemma, i restaurangen och i jordbruket? Allt dessa frågor får sina svar varvat med ståupphumor samt ett otal gripande sånger om livsmedel

Föredragshållare
Staffan Lindberg, artist och koldioxidbantare

 

 

 

Till bokningen