Invajo - Events tool

Swecos hållbarhetsvecka i Göteborg

Tisdag 29 januari

Förmiddagsseminarium: Mjuk & lugn Yoga

Tid: 08:00-08:40
Plats: Sweco Göteborg

Välkommen till ett lugnt och mjukt yogapass med utgångspunkt från Hathayoga traditionen. Hathayoha är en lugn och meditativ yogaform där målsättningen är att nå både fysisk och psykisk hälsa genom att arbeta med motsatser, till exempel genom valet av positioner. I detta pass finns inga stående positioner utan fokus ligger på uppmjukande rörelser sittandes eller liggandes. Passet avslutas med en avslappning. Camilla leder vanligtvis yoga på Friskis och Svettis där det viktigaste är att yogan är för alla, oavsett fysiska förutsättningar eller tidigare erfarenheter av yoga.

Medtag följande:
Bekväma kläder
Yogamatta eller motsvarande (filt eller handduk går lika bra)
Strumpor och extra tröja kan vara skönt att ta på under avslappningen för att hålla värmen
Varmt välkommen!

Instruktör:
Camilla Gustafsson, Sweco

  

Frukostseminarium - Invigningstankar av Swecos hållbarhetschef

Frukost: Serveras från 08:30
Tid
: 09:00-09:55
Plats: Sweco Göteborg

Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på Sweco inleder Sweco Göteborgs hållbarhetsvecka med en omvärldsanalys, vad som händer på hållbarhetsområdet 2019, företagens förändrade roll och syn på hållbar utveckling och genomslaget av den nya klimatlagen. Avslutningsvis ger han tillsammans med Frida Karlge och Ronja Roupé en inblick i hur vårt samhälle skulle kunna se ut om 30 år om vi har klarat av utmaningen att skapa ett hållbart samhälle.

Föredragshållare:
Andreas Gyllenhammar, Sweco, Hållbarhetschef
Medverkan av Frida Karlge och Ronja Roupé, Sweco

  

AI – så möter vi framtidens utmaningar genom digitalisering

Tid: 10:00-11:30
Lunch: Serveras från 11:30
Plats: Sweco Göteborg

Alla pratar om AI (Artificell Intelligens). Men vad är det som avses och varför är det viktigt? I det här spåret diskuterar vi vilken potential som ligger inom området och hur AI kan påverka oss och framtidens samhälle. Det blir en blandning av tankeväckande presentationer om framtiden och samhället om 30 år och diskussioner mellan deltagarna. Tillsammans tar vi oss närmare de globala hållbarhetsmålen! Varmt välkomna!

Föredragshållare
Marie Karlsson, Smarta och hållbara städer, innovation och mobilitet, Sweco
Noel Alldritt, Innovation och utveckling inom IT & Digitalisering, Sweco

 

Hur tar vi Hjalmar Brantingstråket till Singapore?
Hållbart stadsbyggande med fokus på gröna och blå strukturer i Göteborg

Tid: 10:00-11:30
Lunch: Serveras från 11:30
Plats: Sweco Göteborg

Det finns höga ambitioner för Göteborgs framtid. Olika strategiska dokument beskriver hur staden ska utvecklas till en grönskande stad vid vattnet, en ikon för hållbart stadsbyggande där en hållbar livsstil uppmuntras och förnyelsebar energiförsörjning, klimatanpassning och biologisk mångfald berikar stadsrummet.
Stadens ambitioner målar upp gröna stadsrum där vattnet är närvarande, så som i Singapore. Men någonstans mellan ambition och färdigt resultat så blir det fel och de gröna stadsrummen i Göteborg uteblir.
I denna programpunkt kommer vi titta närmare på en del av Älvstaden, Hjalmar Brantingstråket, och diskutera hur vi tar den till Singapore!

Föredragshållare:
Maryam Sepehr, arkitekt och planeringsarkitekt, Sweco
Stina Gjertsen, arkitekt, Sweco
Camilla Gustafsson, trafikutformare, Sweco
Peter Rodhe, ekolog & miljökonsult, Sweco

 

Räcker energin när Göteborg elektrifieras?

Lunch: Serveras från 11:30
Tid:
12:00-12:50
Plats: Sweco Göteborg

En omfattande elektrifiering bidrar till minskade bullernivåer, förbättrad luftkvalitet och minskade emissioner (till exempel partiklar och kväveoxider) lokalt. Detta skapar värde och nytta i form av exempelvis minskad negativ inverkan på invånarnas hälsa och livskvalitet, ger en attraktivare stad ökar värdet på mark och fastigheter och möjlighet att använda och utveckla gaturummet och andra ytor i staden bättre då det exempelvis går att bygga tätare eller skapa fler grönområden.

Magnus Lindén berättare om PussEl projektet samt delar tankar om hur nya stadsdelar och städer kan bli resurseffektivare om transporter och energi tas med i planeringen från första början.

Föredragshållare:
Magnus Lindén, projektledare inom energi, Sweco

 

Hur klimatanpassar vi framtidens samhälle och vem betalar?

Lunch: Serveras från 11:30
Tid
: 12:00-14:00
Plats: Sweco Göteborg

Sebastian Bokhari Irminger är senior konsult inom klimatanpassning som stöttat både kommuner och statliga verk som Boverket och Trafikverket i deras arbete med klimatanpassning. För nuvarande är han projektansvarig för den storskaliga klimatanpassningen av tre låglänta tätorter som pågår på Falsterbohalvön i sydvästra Skåne. Detta arbete kommer han att berätta mer om.

Urban Insight är Swecos stora kunskapssatsning för att sprida och utbyta insikter som beskriver livet i staden och hållbar stadsutveckling i Europa. Mattias Salomonsson är seniorkonsult bland annat inom områdena ledningsnät, dagvatten, skyfall och översvämningshantering. Han presenterar en Urban Insight -rapport om skyfall och extrema regn, som handlar om vilka strategier man behöver använda när dagvattenledningarna inte räcker till.

Presentationerna följs av ett samtal kring bl.a. hur kostnader för klimatanpassningsåtgärder bör fördelas utifrån vilka i samhället som gynnas av dessa åtgärder, och när i tiden som investeringen ska göras.

Föredragshållare:
Lars Rosén, professor och seniorkonsult, Chalmers och Sweco
Mats Andreasson, seniorkonsult VA, Sweco
Mattias Salomonsson, seniorkonsult VA, Sweco
Sebastian Bokhari Irminger, seniorkonsult klimatanpassning, Sweco
Eva Eriksson fd. landshövding och ledare av regeringens utredning om hur bebyggd miljö och markanvändning kan anpassas till ett förändrat klimat
Paula de Hollanda, hållbarhetsansvarig, Castellum AB
Gabriel Lundström, Sustainability Manager, Corporate & Private Customers, SEB.

  

Urban Insight presenterar: Running to stand still- the role of travel time in transport planning och Ökande e-handel förändrar våra städer

Tid: 13:00-14:10
Plats: Sweco Göteborg

Urban Insight är Swecos stora kunskapssatsning för att sprida och utbyta insikter som beskriver livet i staden och hållbar stadsutveckling i Europa. De framtagna rapporterna har ett tydligt medborgarperspektiv och bygger på Swecos kombinerade expertis. Vi undersöker inom Urban Insight hur olika urbana strukturer i Europa påverkar människors förmåga att tillfredsställa sina behov och önskemål och hur dessa sedan påverkar hur vi väljer att strukturera urbana miljöer.
 
Under 2018 har temat varit mobilitet – i denna session presenteras två av rapporterna inom temat.

Running to stand still- the role of travel time in transport planning

Trots att vi har möjlighet att resa snabbare än vi gjorde för 100 år sedan har vår genomsnittliga dagliga restid inte förändrats i någon större grad. Avstånden vi färdas ökade visserligen under 1900-talet, men restiden har förblivit relativt konstant omkring 70-80 minuter. En förklaring är att våra städer har vuxit i takt med den hastighet vi kan hålla i transportsystemet, vilket innebär att snabbare transportmedel inte nödvändigtvis medför att vi sparar tid.

Fenomenet – det vi kallar restidsbudget – verkar fungera som en universell lag som påverkar stads- och trafikplanering. I denna session presenteras Urban Insight-rapporten Running to stand still – the role of travel time in transport planning som utforskar hur restidsbudgeten tycks utgöra en gräns för mänskligt beteende och hur den påverkar utformningen av våra städer.

Läs mer: https://www.swecourbaninsight.com/urban-move/running-to-stand-still/ 

Ökande e-handel förändrar våra städer

Den växande e-handeln påverkar inte bara våra köpbeteenden utan också logistiksystemen och städernas utformning. Generationen som har växt upp med att handla online når nu sin mest köpkraftiga ålder – men varken våra städer, distributionslösningar eller logistiksystem är anpassade för beteendet. Strukturen av lager, terminaler och utlämningsställen behöver förändras för att klara den ökande e-handeln.

Lyssna på David Lindelöw, medförfattare till Running to stand still- the role of travel time in transport planning och  Robert Sommar, medförfattare till Signed, Sealed, Delivered – Analysing the Impact of E-commerce on Urban Areas

Läs mer: https://www.swecourbaninsight.com/urban-move/signed_sealed_delivered

Föredragshållare:
David Lindelöw, Trafikplanerare och utredare, Sweco
Robert Sommar, Godstransportexpert, Sweco

 

FloodMan, ett verktyg för samhällsekonomisk analys och hållbarhetsanalys av klimatanpassningsåtgärder

Tid: 14:30-15:00
Plats: Sweco Göteborg

Lars Rosén berättar om verktyget FloodMan som har utvecklats av Sweco och är kopplat till Göteborgs Stads hydromodell.

Föredragshållare:
Lars Rosén, seniorkonsult och professor, Sweco och Chalmers

 

Är vi modiga nog att utveckla en hållbar stad?

Tid: 14:30-15:15
Plats: Sweco Göteborg


Att våra städer behöver bli mer hållbara kan nog de flesta skriva under på. Hur vi tar oss dit, finns det mängder av förslag på. Vi kan antingen göra som vi alltid ha gjort, eller så kan vi utmana oss själva, kollegor och branschen att faktiskt göra och tänka annorlunda för att hitta bättre lösningar på de hållbarhetsutmaningar vi står inför. Det är inte enkelt, och det kan göra ont, men har vi något egentligt val?

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt, och hållbarhetsambitionerna är höga. En mellanstor svensk stad ska byggas i centrala Göteborg. Presentationen kommer att fokusera på den hållbara utveckling av Älvstaden och hur Älvstranden Utveckling arbetar med hållbarhet och innovation för att driva på utveckling, samt vilka utmaningarna och möjligheterna är i detta arbete. 

Föredragshållare
Christine Olofsson, hållbarhetschef hos Älvstranden Utveckling

 

Framtidens transportsystem – vilket skulle du välja att resa med?

Tid: 14:30-16:00
Plats: Sweco Göteborg

Kom och lyssna på Swecos experter inom framtidens hållbara transportsystem. Vi vill gärna dela med oss av vilka transportsystem vi tror att vi kommer att resa med i Göteborg framöver. Hur kan de tänkas se ut, vilka behov kommer de tillgodose, varför är de bra och vad ser vi för risker?

- Hur ser framtidens bussystem ut?
- Hur kan autonoma fordon påverka vårt resande?
- Kan linbana verkligen bli ett accepterat kollektivtrafikalternativ och hur skulle i så fall en station se ut?
- Vilket transportsystem väljer du? Eller är det just blandningen och tillgången till de alla olika alternativ som är framtidens mobilitet?

Paus sker ca 15.20 och då finns även möjlighet för drop-in inför sista halvtimmens debatt.
Passets sista halvtimme kommer att innehålla en dialog med Göteborgs trafikkontor och utmaningarna kring kollektivtrafik och resenärens behov.

Föredragshållare 14:30-15:30:
Framtidens bussystem, Anna Berlin, Sweco
Autonomo fordon, Tor Skoglund, PhD Sweco
Linbana, Johanna Möllersten, Västtrafik

Moderator:
Lena Eveby, Transportinnovation, SWECO

Föredragshållare 15:30-16:00
Göran Eriksson, Sweco
Charlotte Berglund, Sweco
Mimmi Mickelsen, Trafikkontoret Göteborg
Malin Andersson, Trafikkontoret Göteborg

Moderator:
Pauline Davidsson, Sweco

 

Framtidsspaning mot morgondagens Göteborg

Tid: 15:20-15:50
Plats: Sweco Göteborg

Göteborg står inför omfattande förändringar och ska växa med nära en tredjedel till 2035. Var befinner sig staden i dag och hur kommer den att utvecklas? Johan Trouvé, VD för Västsvenska Handelskammaren, tar oss med på en spännande framtidsspaning med blicken riktad mot morgondagens Göteborg.

Föredragshållare
Johan Trouvé, VD Västsvenska handelskammaren

  

Vägen till framtidens Göteborg

Tid: 16:00- 16:45
Plats: Sweco Göteborg

En diskussion om  vilka möjligheter och utmaningar som den kommande stadsutvecklingen i Göteborg medför.

 
Föredragshållare:

Christine Olofsson, hållbarhetschef, Älvstranden utveckling

Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammare

Hanna Björk, hållbarhetschef, Västtrafik

Filip Siewertz, Sweco

Moderator: Camilla Pärlbäck, Sweco

 

Till bokningen